مکلفي به علت عدم آشنائي به حکم مسح، پا را از نوک انگشتان تا نيمة سطح ظاهري پا [ تا قبل از برآمدگي پا] مسح مي‏کشد، حکم وضو و نمازهاي سابق او چيست؟

به اين صورت که ذکر شد باطل است ونمازهايي را که با اين وضو خوانده است بايد قضا کند، چون‎که مقدار واجب مسح پا که تا برآمدگي پاست، صورت نگرفته است.