آيا قبل از وضو، پاک بودن قسمتهايي که در وضو شسته مي‏شود و پاکي محل مسح، واجب است؟

آيا قبل از وضو، پاک بودن قسمتهايي که در وضو شسته مي‏شود و پاکي محل مسح، واجب است؟

در قسمتهايي که مربوط به دستها و صورت مي‏شود اگر حين وضو پاک مي‏شود، ضرورتي ندارد، اما اعضاي مسح به‏طور حتم قبل از وضو بايد پاک و خشک شود، تا مسح بر آن صحيح باشد.