کسي که دست چپ او فلج است چطور مي‏تواند وضو بگيرد؟

کسي که دست چپ او فلج است چطور مي‏تواند وضو بگيرد؟

دست راست خود را با گرفتن زير شير آب يا به هر نحو ديگري ازبالا به پائين بشويد، سپس دست چپ را با دست راست شسته و هنگام مسح پاي چپ، با دست راست دست چپ را بلند ‏کند وبه وسيلة همان دست فلج،{چپ} پاي چپ را مسح کشد.