آيا جايز است از آب وضو براي چند بار استفاده شود؟

آيا جايز است از آب وضو براي چند بار استفاده شود؟

بلي، جايز است.