چرا شستن براي بار سوم، وضو را باطل مي‏کند؟

چرا شستن براي بار سوم، وضو را باطل مي‏کند؟

زيرا اين کار بدعت است و در نصوص و احاديث شرعي بدعت نهي شده است و بايد به شستن اول که واجب است و شستن دوم که مستحب است اکتفا گردد، ولي اگر مکلف نسبت به حکم جاهل بوده باشد، وضو صحيح است. بايد توجه داشت منظور از شستن، شستن تمام اعضاي وضو چند دفعه است، نه مجرد آب برداشتن وريختن بر عضو وضو، چون اين کار و تکرار سه بار و بيشتر آن هم، اشکال ندارد.