اگر در هنگ

اگر در هنگام وضو به يکي از مواضعي که بايد شسته شود يا مسح کشيده شود، آب نرسد، آيا مي‏توان برگشته و دوباره بر آن دست کشيد، هرچند که از محل آن گذشته باشيم؟

واجب است که برگرديم و روي آن دست بکشيم و وضو را کامل کنيم؛ مثلا اگر شستن صورت را فراموش کنيم و زماني که دست چپ را مي شوييم به يادمان آيد، واجب است که برگرديم و آن‎را شسته و سپس دست راست را و بعد از آن دست چپ را بشوييم.