آيا صحيح است که مسح سر و پا را بر عکس انجام دهيم؟

آيا صحيح است که مسح سر و پا را بر عکس انجام دهيم؟

بلي، جايز است، اگر چه احتياط مستحب اين است که اين کار را ترک کنيد.