منظوراز جلو سر کجاست؟ ومعني مسح چيست؟ وکمترين مقداري که در مسح کشيدن جايز است چه اندازه است؟

منظوراز جلو سر کجاست؟ ومعني مسح چيست؟ وکمترين مقداري که در مسح کشيدن جايز است چه اندازه است؟

جلو سر، قسمتي از سر است که پس از پيشاني شروع شده و تا فرق سر پيش مي‏رود. و مسح هم آن است که عرفاً برآن مسح صدق کند، اگر چه به اندازه يک انگشت باشد، زيرا ضرورت ندارد که مسح تمام موضع مسح را در بر گيرد يا با تمام [ کف] دست صورت گيرد.