آيا خشک بودن کامل پاها در هنگام مسح واجب است، يا همين که رطوبت دست بيش از رطوبت موضع مسح باشد، کافي است؟

آيا خشک بودن کامل پاها در هنگام مسح واجب است، يا همين که رطوبت دست بيش از رطوبت موضع مسح باشد، کافي است؟

همين که رطوبت دست بيش از رطوبت موضع مسح باشد، کافي است. و شرط نيست که به طور کامل خشک باشد.