اگر دست خشك باشد، آيا مي‏توان از ابرو براي مسح كشيدن، رطوبت برداشت؟

اگر دست خشك باشد، آيا مي‏توان از ابرو براي مسح كشيدن، رطوبت برداشت؟

اگر خشکي دست بخاطر عدم رعايت موالات (انجام پياپي اعمال) باشد، بايد وضو از اول گرفته شود وگرنه جايز است از هر قسمت مرطوب صورت مثل ابرو و ريش، رطوبت گرفته شود.