آيا بستن شير آب قبل از مسح اشكال دارد؟

آيا بستن شير آب قبل از مسح اشكال دارد؟

اگر روي شير آب، آبي كه به وضوح ديده مي‏شود، نباشد، اشكال ندارد، وگرنه واجب است از مسح كشيدن با قسمتي از دست كه با آب شير خيس شده است، خودداري كرد.