در مورد م

در مورد مسح جلو سر در وضو، هر وقت كه مو بلند و پر پشت باشد، آيا واجب است با عقب و جلو كردن موها آب را به زير آن رساند يا اينكه فقط مسح روي مو كفايت مي‏كند؟

اين كار واجب نيست، بلكه آنچه كه مسح ناميده مي‏شود، دست كشيدن بر سطح موي وسط سر است، كه همين كفايت مي‏كند.