تکليف كسي كه مسح سر را به اين دليل كه آب به پوست برسد، بيش از يكبار مي‏كشد، چيست؟

تکليف كسي كه مسح سر را به اين دليل كه آب به پوست برسد، بيش از يكبار مي‏كشد، چيست؟

مسح سطح خارجي سر كفايت مي‏كند و تكرار مسح هم به وضو ضرر نمي‏رساند، ولي بهتر اين است كه تکرار آن، ترك شود.