آيا واجب است كه زن براي مسح سر، موهايش را فرق زند [به دو قسمت تقسيم كند] ؟

آيا واجب است كه زن براي مسح سر، موهايش را فرق زند [به دو قسمت تقسيم كند] ؟

اين کار واجب نيست. بخش واجب مسح موي سر، موضعي است كه اگر مو باز شود از اندازة سر تجاوز نكند و در احكام مسح، بين زن و مرد فرقي نيست. اختلاف بين زن و مرد زماني است كه موي زن بلند باشد که در اين صورت زن بايد موي خود را فرق كند تا مسح بين موها كشيده شود نه بر مقداري از مو كه اگر باز شود از وسط سر تجاوز نكند. و مرد هم اگر مويش بلند باشد بايد همين كار را انجام دهد.