آيا واجب است كه سر، هنگام مسح، خشك باشد يا اگر مرطوب هم باشد جايز است؟

آيا واجب است كه سر، هنگام مسح، خشك باشد يا اگر مرطوب هم باشد جايز است؟

واجب است كه موي سر هنگام مسح خشك باشد، به گونه اي كه رطوبت ناقل، نداشته باشد، يعني رطوبتي كه حجم آشکار و قابل ديدن داشته باشد.