آيا در مسح سر واجب است آب را به پوست برسانيم يا مسح مو كافي است؟

آيا در مسح سر واجب است آب را به پوست برسانيم يا مسح مو كافي است؟

خداوند تعالي فرمود : «وامسحو بروؤسكم» [سرهاي خود را مسح كنيد] و مسح بر موي، همان مسح سر است و مسح آن كافي است.