آيا جايز است دو پا را با هم در يك آن، مسح كشيد، يا بايد اول پاي راست را مسح كرد و سپس پاي چپ را؟

آيا جايز است دو پا را با هم در يك آن، مسح كشيد، يا بايد اول پاي راست را مسح كرد و سپس پاي چپ را؟

جايز است با هم مسح شود، ولي بهتر اين است كه اول پاي راست مسح شود، بعد پاي چپ.