من از «لنز» استفاده مي‏كنم، و وقتي وضو مي‏گيرم چشمهايم را مي‏بندم

من از «لنز» استفاده مي‏كنم، و وقتي وضو مي‏گيرم چشمهايم را مي‏بندم كه آب به آنها نرسد. بعد از اينكه صورتم را شستم اطراف چشمم را دست مي‏كشم كه آب داخل آن نرود و بعد از آن وضو را كامل مي‏كنم، آيا وضوي من صحيح است؟

وضوي شما صحيح است و اشكالي در آن نيست.