آيا ملاک در اينکه مکلف علاوه بر وضو بايد تيمم کند، تنها خشکيدن آب صورت است و نه ريش؟

آيا ملاک در اينکه مکلف علاوه بر وضو بايد تيمم کند، تنها خشکيدن آب صورت است و نه ريش؟

اگر رطوبتي بر ريش باشد ديگر صورت خشك به حساب نمي‏آيد؛ همچنين اگر آن خشكي در نتيجه عارضه گرما و مانند آن باشد، در صورتي که موالات را به‎هم نزند، در اين موارد، وضو باطل نمي‏شود و تيمم لازم نيست.