آيا جايز است كسي، دستي را كه با آن مي‏شويد و مسح مي‏كشد حركت دهد علاوه بر آنكه عضوي كه شسته مي‏شود (مغسول) يا عضوي كه مسح بر آن كشيده مي‏شو

آيا جايز است كسي، دستي را كه با آن مي‏شويد و مسح مي‏كشد حركت دهد علاوه بر آنكه عضوي كه شسته مي‏شود (مغسول) يا عضوي كه مسح بر آن كشيده مي‏شود (ممسوح) را در جهت مخالف آن حركت دهد؟ مثلا با دست راست، دست چپ را از بالا به پائين مي‏شوييم و در همين حال هم دست چپ را به طرف بالا حركت مي‏دهيم؟

حركت آن به اين صورت در شستن و مسح كشيدن جايز است تا زماني كه دستي كه شسته مي‏شود، به دست شوينده تبديل نشود يعني ممسوح كار ماسح را انجام ندهد.