حكم افتادن قطرات آب صورت بر دست يا پا در حين وضو چيست؟

حكم افتادن قطرات آب صورت بر دست يا پا در حين وضو چيست؟

افتادن آن بر دست، اشکالي ندارد و اگر بر سطح ظاهري پا هم افتاد، كشيدن مسح به اندازه عرض يك انگشت در محل خشك، کفايت مي‏كند.