آيا دست كشيدن روي چشم يا زير چشم در حين وضو واجب است؟

آيا دست كشيدن روي چشم يا زير چشم در حين وضو واجب است؟

دست كشيدن اطراف چشم و پلك‏ها، نه داخل چشم، در حين وضو واجب است.