اگر مکلف، بخاطر عدم آگاهي به حكم، صورت و دستها را سه بار بشويد، وضو باطل است؟

اگر مکلف، بخاطر عدم آگاهي به حكم، صورت و دستها را سه بار بشويد، وضو باطل است؟

اگر شستن به معني سه بار شستن كامل باشد وضو باطل مي‏شود، اما اگر شستن يكبار صورت گيرد ولي شخص، چند بار آب بردارد و بر روي دست بريزد تا آب به آن برسد و شستن كامل شود، وضو را باطل نمي‏كند و اگر مكلف اين كار را از روي جهل به حكم انجام داده، اعادة نمازهاي گذشته واجب نيست.