حکم کسي که دست خود را از آرنج تا مچ، مي‏شويد، بدون اينکه تا سرانگشتان برسد، چيست؟

حکم کسي که دست خود را از آرنج تا مچ، مي‏شويد، بدون اينکه تا سرانگشتان برسد، چيست؟

وضوي او باطل است.