اعضاي داخلي که در وضو واجب نيست شسته شود کدام است؟

اعضاي داخلي که در وضو واجب نيست شسته شود کدام است؟

اعضاي داخلي در چشم عبارتند از: آنچه که بعد از بسته شدن چشم به شکل طبيعي ديده نمي‏شود.

در بيني آن قسمتي است که کسي که از بيرون نگاه مي‏کند آن‎را نمي‏بيند، و در مورد گوش هم، همين طور است. اين حکم در غسل هاي مستحب يا واجب، مثل غسل جنابت، حيض و غسل جمعه جاري است. و درمورد دهان هم، درون دهان، نقطه اي است که پس از بسته شدن لبها قرار دارد.