پدرمن در هنگام وضو قادر به کشيدن مسح

پدرمن در هنگام وضو قادر به کشيدن مسح پاي راست خود نيست، چگونه مي‏تواند مسح بکشد وقتي که خودش نمي‏تواند اينکار را انجام دهد، و نمي‏تواند از دست چپش براي مسح پاي چپش استفاده کند؟

اگر مي‏تواند بادست چپ مسح بکشد، گر چه با کمک فرد ديگري باشد، واجب است اين کار را انجام دهد وگرنه جايز است که شخص ديگري اين کار را براي او انجام دهد. بدين گونه که فرد کمک کننده از دست راست مريض، رطوبت بگيرد و با آن پاي راست مريض را مسح کند و چنانچه کسي را نيافت که به او کمک کند، در اين صورت، واجب است که به جاي وضو، تيمم کند.