حکم قاطي شدن رطوبت انگشتان دست، درهنگام مسح سر با تري موجود در رستنگاه موي سر از شستن صورت، چيست؟

حکم قاطي شدن رطوبت انگشتان دست، درهنگام مسح سر با تري موجود در رستنگاه موي سر از شستن صورت، چيست؟

مشکلي براي مسح و صحت وضو ندارد.