منظور از کلمات، «الصدغ» و «العذار» و «النزعتين» و«مواضع التحذيف» چيست؟

منظور از کلمات، «الصدغ» و «العذار» و «النزعتين» و«مواضع التحذيف» چيست؟

«صدغ» يعني: ما بين چشم و گوش يا موي بالاي گوش [گيجگاه]، «عذار»: طرف (قسمت) ريش، «نزعتان»: محل عقب رفتن مو از دو طرف پيشاني و «مواضع تحذيف» : محل هاي ريزش مو است.