مقصود از «غسلتين» و «مسحتين» چيست؟

مقصود از «غسلتين» و «مسحتين» چيست؟

«غسلتين» مختصر شستن صورت و دستهاست و «مسحتين» منظور مسح سر و دوپا است.