منظور از «حدث اصغر» چيست؟

منظور از «حدث اصغر» چيست؟

خارج شدن ادرار و مدفوع يا باد و يا اتفاق افتادن چيزي که بر عقل غلبه وآن‎ را مختل ‏کند؛ مثل بي هوشي [غش] و خواب و امثال اين دو، يا «استحاضه کوچک»، حدث اصغر است، يعني حدثي که با وضو مرتفع مي‏گردد، وقتي مکلف در پي انجام عبادتي باشد که مانند نماز و طواف و امثال آن، مشروط به طهارت باشد.