آيا دست دادن مرد اجنبي با زن و يا زن غيرمسلمان با مرد بعد از وضو، وضو را باطل مي‏کند؟

آيا دست دادن مرد اجنبي با زن و يا زن غيرمسلمان با مرد بعد از وضو، وضو را باطل مي‏کند؟

وضو باطل نيست ولي اين کار حرام است.