آيا بوسيدن همسر يا بازي کردن با او وضوي نماز را باطل مي‏کند؟

آيا بوسيدن همسر يا بازي کردن با او وضوي نماز را باطل مي‏کند؟

اين کار وضو را باطل نمي‏کند.