آيا نگاه کردن به زن غريبه، از روي شهوت وضو را باطل مي‏کند؟

آيا نگاه کردن به زن غريبه، از روي شهوت وضو را باطل مي‏کند؟

اين کار از باطل کننده‏هاي وضو نيست.