آيا وضو با نگاه کردن به «شرمگاه» [عورت] يا لمس کردن آن باطل مي‏شود؟

آيا وضو با نگاه کردن به «شرمگاه» [عورت] يا لمس کردن آن باطل مي‏شود؟

به مجرد اين کار وضو باطل نمي‏شود.