آيا خارج شدن خون ازبدن، وضو را باطل مي‏کند؟

آيا خارج شدن خون ازبدن، وضو را باطل مي‏کند؟

خارج شدن خون از بدن در هنگام وضو يا بعد از تمام شدن وضو، موجب باطل شدن وضو نمي‏شود. بله، بايد عضو شسته شده يا مسح کشيده شده در وضو، هنگام شستن آن، پاک [طاهر] باشد.