اگر در خارج شدن بول [ادرار] يا باد، شک شود، اعادة وضو واجب است يا نه؟

اگر در خارج شدن بول [ادرار] يا باد، شک شود، اعادة وضو واجب است يا نه؟

اگر در خروج باد شک شود، بنا را بر عدم آن مي‏گذرايم و وضو صحيح است. وحکم شک کردن در خروج بول پس از «استبراء» هم، همين طور است؛ در غير اين صورت، رطوبت خارج شده بول است و بايد آن‎را پاک کرد و وضو اعاده گردد.