اگر در حين وضو «حدث اصغري» اتفاق بيفتد، آيا واحب است وضو از سرگرفته شود؟

اگر در حين وضو «حدث اصغري» اتفاق بيفتد، آيا واحب است وضو از سرگرفته شود؟

وضو باطل مي‏شود و واجب است اعاده گردد.