اگر نمازگزار در حين نماز در صحت يا بطلان وضو شک کند، جايز است نماز را قطع کند؟

اگر نمازگزار در حين نماز در صحت يا بطلان وضو شک کند، جايز است نماز را قطع کند؟

اگر قبل از نماز به پاکي و طهارت يقين داشته باشيد و در بين نماز به باطل بودن وضو شک کنيد، جايز نيست نماز قطع شود، بلکه بنا را بر پاکي مي‏گذاريم و نماز را به اتمام مي‏خوانيم.