آيا غش کردن در حين وضو يا نماز، باعث بطلان نماز و وضو مي‏شود؟

آيا غش کردن در حين وضو يا نماز، باعث بطلان نماز و وضو مي‏شود؟

اگر غش در هنگام نماز و وضو اتفاق افتد، وضو و نماز را باطل مي‏کند. و بر مکلف واجب است بعد از اينکه به حالت عادي برگشت، از نو وضو بگيرد و نماز را از سر بگيرد و اعاده کند.