آيا ترشحاتي که از زن در نتيجه التهاب بيرون مي‏آيد، وضو را باطل مي‏کند؟

آيا ترشحاتي که از زن در نتيجه التهاب بيرون مي‏آيد، وضو را باطل مي‏کند؟

اين ترشحات، پاک است و باعث بطلان وضو نمي‏شود.