آيا کوتاه کردن ناخن‏ها، باعث باطل شدن وضو مي‏شود؟

آيا کوتاه کردن ناخن‏ها، باعث باطل شدن وضو مي‏شود؟

کوتاه کردن ناخن، پس از وضو باعث باطل شدن آن نمي‏شود.