خوابي که عقل انسان ‎را ساقط مي‏کند و باعث باطل شدن وضو مي‏شود، چه نوع خوابي است؟

خوابي که عقل انسان ‎را ساقط مي‏کند و باعث باطل شدن وضو مي‏شود، چه نوع خوابي است؟

علامت آن، غلبه کردن بر شنوائي است؛ به گونه‏اي که شخص، ديگر صداهاي اطراف خود را نمي‏شنود.