آيا بادهايي که ناشي از گازهاي درون شکم هستند، جزء مبطلات وضو و نماز است؟

آيا بادهايي که ناشي از گازهاي درون شکم هستند، جزء مبطلات وضو و نماز است؟

باد، فقط زماني که از مقعد خارج ‏شود وضو را باطل مي‏کند، اما اگر داخل حفره مقعد باقي بماند وضو را باطل نمي‏کند، و اگر در وقت نماز، وضو باطل شد نماز هم باطل مي‏شود، و اگر بعد از اداي نماز خارج گرديد، نماز سابق، صحيح است.