اگر در حال وضو گرفتن باشي و بر يکي از اهل کتاب سلام کنيم، وضو باطل مي‏شود؟

اگر در حال وضو گرفتن باشي و بر يکي از اهل کتاب سلام کنيم، وضو باطل مي‏شود؟

اين امر، باعث بطلان وضو نمي‏شود.