اگر بعد از غسل جنابت، باد از بدن خارج شود، آيا واجب است مکلف، وضوبگيرد؟

اگر بعد از غسل جنابت، باد از بدن خارج شود، آيا واجب است مکلف، وضوبگيرد؟

بله، بخاطر اينکه غسل باخارج شدن باد باطل مي‏شود، لذا وضو گرفتن واجب مي‏شود.