آيا بادي که به‎طور غير ارادي از قسمت جلو زن خارج مي‏شود، باعث باطل شدن نماز و وضو مي‏شود؟

آيا بادي که به‎طور غير ارادي از قسمت جلو زن خارج مي‏شود، باعث باطل شدن نماز و وضو مي‏شود؟

نه وضو باطل مي‏شود و نه نماز، چه اين باد ارادي باشد، چه غير ارادي.