آيا براي زني كه كاملا از خون استحاضه پاك شده، غسل خاصي واجب است؟

آيا براي زني كه كاملا از خون استحاضه پاك شده، غسل خاصي واجب است؟

استحاضه غسل خاصي ندارد. و بر زني كه از خون استحاضه پاك شده، واجب است كه اعمال حالت سابق را انجام دهد. اگر استحاضه، كثيره يا متوسطه باشد، واجب است كه بعد از پاكي يك غسل انجام دهد؛ گرچه قبلا غسل كرده باشد و اگر استحاضه‏اش متوسطه بود علاوه بر غسل، براي نماز اولي كه مي‏خواند وضو بگيرد سپس براي بقيه نمازها وظايف زن پاك از خون را، انجام مي‏دهد.