آيا زني كه از استحاضه قليله پاك شده، واجب است غسل انجام دهد؟

آيا زني كه از استحاضه قليله پاك شده، واجب است غسل انجام دهد؟

غسل واجب نيست، فقط براي نماز بعدي بايد وضو بگيرد.