حكم زني كه در حالت استحاضه قليله بوده و به دليل فراموشي يا جهل به مساله، دو نماز ظهر و عصر يا مغرب و عشاء را با يك وضو خوانده است، چيست؟

حكم زني كه در حالت استحاضه قليله بوده و به دليل فراموشي يا جهل به مساله، دو نماز ظهر و عصر يا مغرب و عشاء را با يك وضو خوانده است، چيست؟

بايد نماز دوم را دوباره بخواند، يعني اگر نماز ظهر و عصر را با يك وضو خوانده است و هنوز در حالت استحاضه باشد بايد وضو گرفته و نماز عصر را دوباره بخواند. در غير اين صورت وضوي او به هر نيتي كه باشد براي نماز عصر كفايت مي‏كند.