آيا روابط زناشويي در حالت استحاضه جايز است؟

آيا روابط زناشويي در حالت استحاضه جايز است؟

جايز است و نزديكي فقط در حالت حيض و نفاس حرام مي‏باشد.